• 6334 Géderlak,
    Kossuth Lajos u.2.
  • +36 78 417 068
    letak@letak.hu

2,6 M VONTATOTT V

2,9 M SŰRŰSOROS XT

3 M VONTATOTT V

4 M HIDR. V

4,4 M HIDR. V, RÖGTÖRŐVEL

5,2 M HIDR. V

5,6 M HIDR. V ÉKGYŰRŰVEL