• 6334 Géderlak,
    Kossuth Lajos u.2.
  • +36 78 417 068
    letak@letak.hu

1,55 M HIDR. FÜGGESZTETT TÁRCSA

1,8 M FÜGGESZTETT TÁRCSA

2,2 M FÜGGESZTETT OLDALAZÓ TÁRCSA

2,2 M FÜGGESZTETT TÁRCSA RÖGTÖRŐVEL

2,2 M FÜGGESZTETT TÁRCSA, ÉKGYŰRŰS HENGERREL

2,4 M FÜGGESZTETT TÁRCSA

2,4 M FÜGGESZTETT OLDALAZÓ TÁRCSA

2,6 M FÜGGESZTETT TÁRCSA

2,8 M FÜGGESZTETT TÁRCSA